NBR IEC 60079-14

NBR IEC 60079-14

_XaZ[bcYV VeV\f_YcV kVlc]fV]V_mnfZfopYV eV qYfVrjV

_t_opYjV V

WVtlmV_sZf\lX]ZV c]g[]cV[\V ]g[_uf\]nYVufcfVYV tc[uYVvvwVjV

V V V V V V V V V V xn_Z_qfcV[\V _muYm_n_XYV]V ]ncffV]VbfdYmV ufcfV ]g[_uf\]nYVyV ucYXfV]V

]zuZYmpYVbY\V[ \V

Comentários