tsatsouline, pavel - beyond bodybuilding

tsatsouline, pavel - beyond bodybuilding

Ó•†… Ñ“»fi Ó«›‰·»æ ‹‚» º¤º¤º —fi–„fi¿‡ï
•¤ É»»µ ا°»fi‹fi–°‚§ ݧ‰·»
Ì‚» «››•¿† fl«¿‹ ß››¿«·‹îï
LØ–·•›‹•‰ ¾–…§¾«•·…•†„KÆ P Ò–ô °–'»fi ¾–…§¾«•·…•†„ÿíŁ
LÉ–fiµ–«‹K –fi L°fi¿‰‹•‰»KÆíŁ
É‚¿‹ …–»› •‹ ‡»¿†ô N‹fi¿•†•†„ ‹‚» †»fi“–«› ›§›‹»‡ÆMìð
×› ‹fi¿…•‹•–†¿· °–'»fi ‰§‰·•†„ –¾›–·»‹»Æìî
ß ›‹fi¿•„‚‹”–fi'¿fi… °–'»fi ‰§‰·»ìî
ß ·¿›‹ ‡•†«‹» °»¿µ•†„ ‰§‰·»ìí
—–'»fi «° '•‹‚ ›•†„·»›ì
Þ«•·… ‡•„‚‹ ¿†… ‡«›‰·» '•‹‚ ‹‚» ‰·¿››•‰ L‰–«†‹…–'† ‹– °–'»fiKìº
«››•¿† ›»‹› ¿†… fi»°› ”–fi °–'»fiìŒ
É‚¿‹ …– ‹‚» «››•¿†› ‹‚•†µ –” °§fi¿‡•…›ÆìŁ
ß —Ì—æ·¿……»fi ‚§¾fi•… ‹– ¶«‡° ›‹¿fi‹ §–«fi ¾»†‰‚ìŁ
Ó–›‰–' ¾»†‰‚ °fi»›› ‰‚¿‡°•–†K› °fi–„fi¿‡ìç
É¿“» ‹‚» '»•„‚‹› ”–fi °–'»fiºð
L׆‹»fi“¿· ‰•fi‰«•‹ ‹fi¿•†•†„K ”–fi °–'»fi –† ¿ ‹•„‚‹ ‹•‡» ¾«…„»‹ºï
ß ›•‡°·» °–'»fi ‰§‰·»ºî
Ì‚» ÕÝ Ô¿……»fiæ ¿ ›‚–‰µ °fi–„fi¿‡ ”–fi ›‚–«·…»fi ›‹fi»†„‹‚ ¿†… ‡¿››ºì
Ô•„‚‹ '»•„‚‹›ô ‚¿fi… …»¿…·•”‹›ºŒ
Ü•“•…» ¿†… Ý–†fl«»fiæ Ü»›•„†•†„ ‹‚» —»fi”»‰‹ °·•‹ç
Ì‚» «°°»fi ¾–…§ ›–·«‹•–† ”–fi L‚•„‚ •†‹»†›•‹§K ¾–…§¾«•·…»fi›ïïð
ßfi» ·¿§ó–””› ¿†§ „––…Æïïð
—·¿††»… “›ò ”fi»» ›‹§·» ‹fi¿•†•†„ï
Ì'•‰»ó¿ó…¿§ ‹fi¿•†•†„æ ‹‚» »…„» –fi –“»fi‹fi¿•†•†„Æïïî
Ì‚» °»fi”»‰‹ ›°·•‹ ”–fi ‹‚» L‹fi–†„ ¿› –« Ô––µK ›»fi•»›ïïí
É‚§ ‰¿† ‹‚» ¿¾› ¾» ‹fi¿•†»… …¿•·§ ¿†… –‹‚»fi ‡«›‰·»› ‰¿††–‹Æïïì
Ì«fi†•†„ ·»‡–†› •†‹– ·»‡–†¿…»æ –“»fi‹fi¿•†•†„ ”–fi „¿•†›ïïì
Ó¿‹‚»‡¿‹•‰› –” ‡«›‰·» „fi–'‹‚ïïº
×› “¿fi§•†„ »¤»fi‰•›» ‹»‡°– '–fi‹‚ ‹‚» ‹fi–«¾·»ÆïŒ
Ò–‹ ›¿‹•›”•»… '•‹‚ §–«fi fi¿‹» –” °fi–„fi»››ÆïïØ
Ý¿··•†„ ”–fi Þ¿‰µó°ÿ ł‹‚» L‹fi–†„ ¿› –« Ô––µK »fi•»›÷ïîº
×› ‹‚» …»¿…·•”‹ ‹‚» µ•†„ –” ¾¿‰µ »¤»fi‰•›»›Æ ïìŒ
Ü–†K‹ ”»»· §–«fi ·¿‹›Æ P É»K·· ”•¤ •‹ÿïìŒ
°fi»¿… §–«fi '•†„› ¿†… ‡¿¤ –«‹ –† ‹‚» °«··«° ‹»›‹ '•‹‚ L‹¿‰‹•‰¿· °«··«°›KïìØ
ßfi» ¾»†‹ –“»fi fi–'› –“»fifi¿‹»…ÆïìŁ
N׆¶«fi§ °fi»“»†‹•–† ¾§ •‡°»fi”»‰‹•–† ‹fi¿•†•†„Mïìç
–·«‹•–†› ”–fi ¿ ‹•„‚‹ ¾¿‰µïºï
Ì‚» Ó‰Õ»†ƒ•» Ó»‹‚–… ”–fi ¿ ‚»¿·‹‚•»fi ¾¿‰µïºŒ
Ø–' …– ‹‚» ¿¾› °fi–‹»‰‹ ‹‚» ¾¿‰µÆïºØ
Ô»„› –” ‹»»· ł‹‚» L‹fi–†„ ¿› –« Ô––µK ›»fi•»›÷ ïŒï
Ý¿† §–« ¾«•·… „––… ·»„› '•‹‚ °·§–‡»‹fi•‰›ÆïØŒ
Ìfi¿•†•†„ ‰¿·“»› ¿‹ ‚–‡»ïØØ
«››•¿† ”¿fi‡»fi '¿·µ ”–fi ›‹«¾¾–fi† ‰¿·“»›ïØŁ
—–'»fi”«· ·»„› '•‹‚–«‹ ›fl«¿‹›ÆïØŁ
Ø–' …»»° •› §–«fi ›fl«¿‹Æïçð
Ø•„‚ fi»° ”fi–†‹ ›fl«¿‹›Æïçï
ß ›‚–fi‹‰«‹ ‹– °»fi”»‰‹ ›fl«¿‹›ïçï
Nfl«¿‹ô ›fl«¿‹ô ›fl«¿‹Mïçî
Ò– ‡–fi» ¾–'•†„ µ†»› •† ‹‚» ›fl«¿‹ÿïçì
Ø»¿“§ ·•”‹•†„ô »¿›§ –† ‹‚» µ†»›ïçº
Ì‚» –·…󋕇»fi †»‰µ ¾fi•…„»ïçç
Ì‚» ›»‰fi»‹ –” —¿«· ߆…»fi›–†K› °–'»fi”«· †»‰µîðï
Ì‚» –‹› °fi»››æ ¿† »¤‹fi»‡» ›‚–«·…»fi '–fiµ–«‹ '•‹‚–«‹ ¿† »¤‹fi»‡» '»•„‚‹îðº
Þ«•·… ‰¿††–†¾¿·· …»·‹› §»›‹»fi…¿§ '•‹‚ ¿† –·… ‹•‡» ›‹fi»†„‹‚ ”»¿‹îðŒ
Ì‚» †»‰µ ¿†… ‹fi¿°›ô ‹‚» ‚¿··‡¿fiµ› –” ¿† »·•‹» ¿‹‚·»‹»îïî
Ý¿††–†¾¿·· …»·‹› '•‹‚–«‹ …•fi»‰‹ …»·‹ '–fiµÆîïî
–fi» ›‚–«·…»fi› †– ‡–fi»îïí
ß·‹»fi†¿‹•“»› ‹– ‹‚» °fi»›› ¾»‚•†… ‹‚» †»‰µîïº
–‹¿‹–fi ‰«”” '–fiµô •› •‹ '–fi‹‚ ‹‚» ‹fi–«¾·»ÆîïØ
ßfi‡»… ¿†… Ü¿†„»fi–«› ł‹‚» L‹fi–†„ ¿› –« Ô––µK »fi•»›÷îîï
«››•¿† °–'»fi·•”‹•†„ ‹fi•‰»°› ¾·¿›‹»fiîìí
Û·¾–' ”fi•»†…·§ ›‹fi¿•„‚‹ ¾¿fi ‰«fi·›îìº
Ú–fi»¿fi‡ ›°»‰•¿·•ƒ¿‹•–† ”–fi ‹‚» °•°» ‡¿›‹»fi›îìŒ
Ý·«¾¾»··›væ ”–fi ‹–‹¿··§ ¿'»›–‡» ”–fi»¿fi‡›îìØ
Þ«•·… ‚«„» ¾•‰»°› '•‹‚W ‹‚» ¾»†‰‚ °fi»››ÿîìŁ
ßfi» ›fl«¿‹› †»…»… ”–fi ¾•„ °•°»›Æîìç
Ñ·… ›‹§·» °»‰›îŒŒ
N× …–†K‹ '¿†‹ ‡§ °»‰› ‹– ·––µ ·•µ» ¾fi»¿›‹›ÿMîØð
Ø–' ‹– ‹fi¿•† ”–fi L–·…󋕇»fi °»‰›KîØð
Ø¿“•†„ ¿ ‚¿fi… ‹•‡» fi»‰fi«•‹•†„ §–«fi °»‰›Æ P É»K·· ”•¤ •‹ÿîØŒ
Ì‚» «››•¿† °»‰•¿· Ú–fi‰»› Ô¿……»fi ‹– —–'»fiîØç
Ì‚» Û“•· «››•¿†K› LØ•‹ ‹‚» Ü»‰µKÿ —fi–„fi¿‡îŁï
Ùfi•°ó«°›ô °•…»fió«°›ô ¿†… —•†‰‚ Ùfi•° —«›‚«°›îçð
Ì‚» Üfi¿„–† É¿·µîçí
·–' Õ•‰µ›îçŒ
Ì‚» Ô•ƒ¿fi… ¿†… LÉ¿·µ ‹‚» Ü–„KîçŁ
Ì‚» Ü»‰µ fl«¿‹íðð
«››•¿† Ô¿«†…fi§íðí
Ì‚» Ì•„»fi Þ»†… —«›‚«°íðº
Ø–' ‹– ‡¿µ» ¾–…§'»•„‚‹ †»‰µ ¾fi•…„»› ‚¿fi…»fiíðØ
Ù§‡†¿›‹•‰ fi•†„› ”–fi ¾–…§¾«•·…»fi›íðØ
Ö¿‰µ Ô¿ Ô¿††»K› °•µ» °«›‚«°íðŁ
ÉßÌ …•°›æ ›¿”»fi ¿†… ‚¿fi…»fiíðç
Ì‚» fi–·•†„ †»‰µ ¾fi•…„»íïï
í󺻋›

Ó–†…¿§øºðß ïðÓ ¤ ºô Øºß ïðÓ ¤ º÷ ¤ í É»…†»›…¿§łºðß ïðÓ ¤ ºô Øºß ïðÓ ¤ º÷ ¤ ì Úfi•…¿§łºðß ïðÓ ¤ ºô Øºß ïðÓ ¤ º÷ ¤ º

Ó–†…¿§łºðß ïðÓ ¤ ºô Øºß ïðÓ ¤ ºô ïððß ïðÓ ¤ º÷ ¤ î É»…†»›…¿§łºðß ïðÓ ¤ ºô Øºß ïðÓ ¤ º÷ ¤ Ø Úfi•…¿§łºðß ïðÓ ¤ ºô Øºß ïðÓ ¤ º÷ ¤ º

”–·–'•†„ ‹‚» ›»fl«»†‰» ¿†… ¿…… ‹»† °–«†…› ‹– §–«fi ‚•„‚»fi °»fi‰»†‹¿„»› ¿› '»·òÛò„òô غßï˛Ó
îò –‡¿† ò łïçŁŒ÷ò Ìfi»†•fi–“µ¿ ̧¿ƒ‚»·–¿‹·»‹¿ łß É»•„‚‹·•”‹»fiK› Ìfi¿•†•†„÷ô Ó–›‰–'æ Ú•ƒµ«·‹«fi¿ • °–fi‹ò

Úfi•…¿§ îò Þ— P ºðߤºô Œðߤìô Øðߤíô Łðߤ łîº÷

¿‹«fi…¿§îò Þ—ò P ººß¤ºô Œºß¤ºô غߤ줺 łíð÷ ìò Ìfi•‰»°› '–fiµò P ¤ïð¤º

Úfi•…¿§îò ºðߤºô Œðߤìô Øðߤí¤îô Øºß¤í¤Œ łíí÷ ¿‹«fi…¿§îò Þ—ò P ºðߤŒô ŒðߤŒô Œºß¤Œ¤ì łíŒ÷

Úfi•…¿§îò Þ—ò P ººß¤ìô Œºß¤ìô غߤí¤îô Łºß¤î¤ì łîî÷

Úfi•…¿§ïò Þ—ò P ºðߤíô Œðߤíô Øðߤí¤îô Łðß¤í¤º łîØ÷ íò Þ—ò P ººß¤ìô Œºß¤ìô غߤì¤ì łîì÷

Ì«»›…¿§ïò —ÞÒò P ¤ì¤º łîð÷ É»…†»›…¿§ïò Þ—ò P ºðߤíô Œðߤíô Øðߤí¤îô Łðߤ łîŁ÷ Úfi•…¿§ïò Þ—ò P ºðߤíô Œðߤíô Øðߤí¤îô Łðߤî¤îô Łºß¤î¤íô Łðߤî¤î łîŒ÷ ¿‹«fi…¿§ïò Þ—ò P ººß¤íô Œºß¤í¤îô غߤî¤ì łïì÷

Úfi•…¿§ïò Þ—ò P ºðߤíô Œðߤíô Øðߤí¤îô Łðߤ łîî÷ ¿‹«fi…¿§ïò Þ—ò P ººß¤íô Œºß¤í¤îô غߤí¤ì łîï÷

Ó–†…¿§îò Þ—ò P ºðߤíô Œðߤíô Øðߤí¤îô Łðߤî¤íô çðߤï¤îô Łðߤî¤î łîì÷ Ì«»›…¿§ »›‹ É»…†»›…¿§ïò Þ—ò P ººß¤íô Œºß¤íô غߤí¤îô Łºß¤î¤íô Łðߤí¤î łîì÷ Úfi•…¿§îò Þ—ò P ºðߤíô Œðߤíô Øðߤí¤îô Łðß¤í¤º łîØ÷ ¿‹«fi…¿§ïò Þ—ò P ººß¤íô Œºß¤íô غߤ łïŒ÷

Comentários