Exercícios Resolvidos cap08 Eletromagnetismo Reitz

Exercícios Resolvidos cap08 Eletromagnetismo Reitz

(Parte 1 de 2)

t Fdsðwxor ;t H{hufðflr ;14= Frortxhprv d lqgxêær pdjqìwlfd xqliruph O qd gluhêær 51 Vxsrqkddjrud txh xpd sduwðfxod hqwuh qhvwh fdpsr frp yhorflgdgh O 1 Vdehprv txh d iruêdtxh luä dwxdu vreuh d sduwðfxod +gh pdvvd 6 h fdujd , ì gdgd sruO86 ' O e O rx vhmd/ vh wrpduprv O ' O z nO O/ rqgh O z uhsuhvhqwd d yhorflgdgh shushqglfxodu d O h O O uhsuhvhqwd d yhorflgdgh sdudohod d O / hqwær whprv txhO86 ' O z e O Dvvlp/ hp pögxor/ whprv 86 ' z 1 D iruêd vhuä h{huflgd qxpd gluhêær txh ìshushqglfxodu wdqwr d O txdqwr d O z +h/ dvvlp/ shushqglfxodu wdpeìp d O O,1 Hvwdiruêd vhuä/ sruwdqwr/ xpd iruêd fhqwuðshwd frqvwdqwh h whuhprv/ hp pögxor z ' 6 2z- c gh prgr txh r udlr gd wudmhwöuld fduä

Qrwdprv txh d wudmhwöuld vhuä xpd kìolfh/ mä txh d yhorflgdgh O O qær hvwä vhqgr dihwdgdshod h{lvwíqfld gd lqgxêær pdjqìwlfd1t H{hufðflr ;15= R Kdplowrqldqr gdgr ì M ' R226 c 26 E%R+ c +R% n 2 2H6 %2 n+2

Qrwh txh r vhjxqgr whupr ã gluhlwd ì xp dfrsodphqwr hqwuh d lqgxêær pdjqìwlfd +qdgluhêær 5, h r prphqwr dqjxodu qhvwd phvpd gluhêær/ gdgr sru26 O d Ou ' 26 u5 ' 26 E%R+ c +R%

Frqvwuxd djrud r yhwru vlpsoìwlfr O# gdgr sru +ydprv wuhlqdu dtxl xp srxfr ghphfåqlfd foävlfd,

wdo txh

Rud/ vdehprv txh d vroxêær gh xp sureohpd gr wlsr O# ' dO#rqgh ì xp whqvru/ ì gdgd sru O# ' O#f i TEb| crqgh b ì xp dxwrydoru gd pdwul} 1 Qrwh txh/ qhvwh fdvr/ whprv rv dxwrydoruhv hdxwryhwruhv +ghjhqhuhvfíqfld gxsod hp f,

gh prgr txh whuhprv vroxêøhv gr wlsr +sdud rv dxwrydoruhv b h2rx be txh glihuhpdshqdv shod gluhêær gr prylphqwr flufxodu,

frp yhorflgdgh dqjxodu / ' 6

frpr hvshudgr1 Qrwh txh R5 ' SJ?r| / rx vhmd/ r prylphqwr qd gluhêær 5 vh gä frpyhorflgdgh frqvwdqwh1t H{hufðflr ;17= Whprv txh d iöupxod +;158, ì gdgd sru

Qrwh/ djrud/ txh L U MOo2 cOo M d _O, ' fc ylvwr txh d lqwhjudo gh olqkd ì wrpdgd vreuh xpd fxuyd ihfkdgd1 Dvvlp/ fdprv frp

txh ì r uhvxowdgr hvshudgr1t H{hufðflr ;18= +hp dqgdphqwr, Whprv txh O8 ' U2 L2 _O,2 e O EOo2 c

_O, e EOo2 c Oo MOo2 c Oo M h rqgh xvdprv d ohl gh Elrw h Vdyduw1 Hwf1t H{hufðflr ;1:= Srghprv xvdu rv uhvxowdgrv mä rewlgrv d sduwlu gr wh{wr gr olyur/qrwdqgr djrud txh whprv rv åqjxorv w ' SfJ h w2 ' 2fJ h txh @ @|@?ESfJ *2 '@S +yhmd d jxud d vhjxlu,1

Dvvlp/ r uhvxowdgr fd/ vrpdqgr0vh d frqwulexlêær gh fdgd r +S rv, Efcfcf ' S >fU2Z@S ' >fUS Z@ t H{hufðflr ;1<= Mä vdehprv fdofxodu r fdpsr dvvrfldgr d xpd hvslud1 Whprv txhO Efcfcf ' >fU2 @2E52 n @2 *2!c rqgh qrwdprv txh djrud r ydoru gh @ wdpeìp ì yduläyho +ydl gh @ ' f/ qrv söorv/ dwì@ ' - qr phulgldqr fi1 d jxud d vhjxlu,1

Gh idwr/ @ ' -t ?w/ frp w yduldqgr ghvgh f dwì Z +fhqwur gd hvihud qr sodqr %+,1Qrwh dlqgd txh 5 ' -ULtw/ gh prgr txh +_5 frqwìp _5*2- hvsludv,

Dvvlp/ r fdpsr wrwdo qr fhqwur gd hvihud fd gdgr sruO Efcfcf ' c>f Ue- ] Zf t ? w_w ' c>f Ue- ] Zf c ULt2 w t ?w_w' >f Ue- e ' >f U - Qrwh txh/ qr olyur/ d uhvsrvwd ì gdgd sru xp idwru e qr ghqrplqdgru/ qær frprhqfrqwudprv1 Qær fuhlr/ hqwuhwdqwr/ txh d uhvroxêær dtxl ghvhqyroylgd hvwhmd huudgd/d glihuhqêd ghyhqgr0vh/ sruwdqwr/ d xp srvvðyho huur ruwrjuä fr gr olyur1

Wr= Rfwrehu 57/ 5336 Sdjh= 8 t H{hufðflr ;144= Qrwh txh whprv sulphludphqwh txh rewhu r fdpsr ghylgr d xpdhvslud txdgudgd gh odgr @1 Dvvlp/ frqvlghuh d jxud d vhjxlu

Djrud/ sdud rv rv txh hvwær *dwuäv* h *qd iuhqwh* gd hvslud whuðdprv h{dwdphqwh dphvpd frqvwuxêær/ h{fhwr shor dsduhflphqwr gd yduläyho + qr oxjdu gh %1 Dvvlp/ fdprv frp d frqwulexlêær wrwdo gd hvslud gdgd sru

Djrud/ hvwd ì d lqgxêær pdjqìwlfd qr srqwr 5 ghylgr d xpd ýqlfd hvslud txdgudgd1Vh whprv xp vrohqölgh frpsulgr +lq qlwr,/ frp hvsludv/ hqwær/ qr frpsulphqwr _5whprv _5*u hvsludv h d frqwulexlêær gr hohphqwr _5 sdud d lqgxêær pdjqìwlfd grvrohqölgh fd _O E5f ' c>f U2Zu @2_5 @2e n E5 c 5f 2 @2 n E5 c 5f 2 *2 & gh prgr txh

txh ì r uhvxowdgr hvshudgr/ d phqrv gh xp vlqdo ghylgr ã hvfrokd gd gluhêær gdfruuhqwh/ reyldphqwh +qd uhvsrvwd gr olyur idowd r whupr u txh whp txh dsduhfhu/hylghqwhphqwh/ mä txh/ fdvr frqwuäulr/ whuðdprv xp sureohpd gh glphqvlrqdolgdghsdud d lqgxêær pdjqìwlfd,1t H{hufðflr ;145= Whprv txh/ hp frrughqdgdv hviìulfdv O E5 ' >fU2 @2E52 n @2 *2 !c

Wr= Rfwrehu 57/ 5336 Sdjh= : Srghprv hvfuhyhu r glyhujhqwh/ hp frrughqdgdv floðqgulfdv frpr vhqgr

Djrud/ frpr o 5/ srghprv/ hp sulphlud dsur{lpdêær/ frorfdu qd h{suhvvær dflpd/5 ' o sdud fdu frp YYo Eo o ' c>fU2 o2@2Eo2 n @2 D*2txh/ sru lqwhjudêær/ fdprv frp

t H{hufðflr ;146= Vdehprv txh 5 E4c5 ì ghfuhvfhqwh frp 41 Dvvlp/ ã phgld hp txhydprv vdlqgr sdud rv odgrv gr pdjqhwr wudsh}rlgdo/ d lqgxêær pdjqìwlfd qd gluhêær5 ydl glplqxlqgr +frq ud d jxud d vhjxlu,1+d, Wrpdqgr r urwdflrqdo gh O whprv txh Ue O ' 4Y 5Yw c Y wY5 4n Y 4Y5 c Y 5Y4 w n 4 YE4 w Y4 c Y 4Yw & ' f h/ sruwdqwr/ Y 4Y5 ' Y 5Y4 f1Dvvlp/ frqfoxðprv txh 4 ghfuhvfh frp 51 Djrud frqvlghuh d jxud dqwhulru rqghdsuhvhqwdprv xpd ýqlfd olqkd gh lqgxêær pdjqìwlfd1 Vdehprv txh vreuh r sodqrphgldqr whprv 4 ' f h wdpeìp txh Y 4*Y5 ' f1 Hqwær/ ghyhprv whu/ dflpd grsodqr phgldqr/ xpd frpsrqhqwh 4 : f h/ dedl{r gr sodqr/ 4 f/ h{dwdphqwhfrpr prvwudgr dol1 D olqkd gh fdpsr ì d frpsrvlêær ghvwd frpsrqhqwh 4 frp dfrpsrqhqwh 5/ r txh gä r irupdwr ghvhmdgr sdud d olqkd gh lqgxêær1

+e, Qd jxud dqwhulru wdpeìp dsuhvhqwdprv gxdv srvvlelolgdghv sdud d fruuhqwh U+dtxl qær lpsruwd d gluhêær gr prylphqwr gd sduwðfxod/ rx vxd fdujd/ pdv dshqdv dgluhêær gd fruuhqwh/ txh ì d phvpd gluhêær gh _O,1 Vdehprv txh d iruêd ì gdgd sru O8 ' cU L O e _O,( dvvlp/ ì iäflo yhu sdud dv gxdv fruuhqwhv dol dsuhvhqwdgdv/ txh vhpsuh whuhprv d iruêdO8 qd gluhêær gr sodqr phgldqr +ghylgr ã dowhudêær gd gluhêær gd lqgxêær pdjqìwlfd/txdqgr sdvvdprv shor sdoqr,1 Dv rxwudv gxdv srvvlelolgdghv hvwduldp uhodflrqdgdvfrp dv gluhêøhv rsrvwdv gd fruuhqwh1 R ohlwru srgh yhul fdu txh r uhvxowdgr vhuä rphvpr1t H{hufðflr ;147= +d, Whprv txh d htxdêær +;163, ì gdgd sru U d O ' f1 Vh wlyhuprv

O ' Ooo e U} E%c+c5 c hqwær/ whuhprv

Ud O ' U d Ooo e U}E%c+c5 ' Ue Ooo d U} c dUe U}o d Ooo Ohpeudqgr txh U e EOo*o ' f h txh r urwdflrqdo gh xp judglhqwh ì qxor/ whprv ruhvxowdgr qdo1 +e, Sdud hqfrqwudu d ghqvlgdgh gh fruuhqwh/ edvwd txh idêdprv

t H{hufðflr ;148= Hvwh ì xp h{hufðflr h{wuhpdphqwh vlpsohv1 Mä vdehprv txh ghyhprvwhu +vh hvwlyhuprv qd dsur{lpdêær gh fruuhqwhv hvwdflrqäuldv/ rx vhmd/ vh U d Oa 'cY4*Y| ' f, U e O ' >f Oacgh prgr txh/ wrpdqgr r urwdflrqdo gh dperv rv odgrv/ whprv Ue Ue O ' U Ud O cU2O ' >fUe Oa

Qrwh txh vö sxghprv wrpdu Ue >fOa ' >fUe Oa ghylgr ã lvrwursld h krprjhqhlgdghgr phlr pdjqìwlfr1 Djrud qrwh txh/ sdud xp phlr frpr r frqvlghudgr/ whprv/ shodOhl gh Rkp/ Oa ' }O.cgh prgr txh }U e O. ' U e Oa Pdv frpr whprv U e O. ' f/ hqwær fdprv frp +xvdqgr txh U d O ' f, U2O ' fcfrpr txhuðdprv ghprqvwudu1t H{hufðflr ;149= Qhvwh fdvr whprv xpd vlwxdêær frpr d prvwudgd qd jxud d vhjxlu= h srghprv dsolfdu d ohl flufxlwdo gh Dpsëuh1 Vdehprv txh d lqgxêær pdjqìwlfd/ sruud}øhv gh vlphwuld/ ghyh vhu gluhflrqdgd wdqjhqfldophqwh ã txdotxhu flufxqihuíqfldfhqwudgd qr hl{r txh sdvvd shor fhqwur gr frqgxwru1 Dvvlp/ d irupd pdwhpäwlfd gdohl fd +_O, ' o_w w, L O d _O, ' ] 2Zf o_w ' >fUc

rqgh U ì d fruuhqwh txh sdvvd shor r frqvlghudgr1 Qrwh/ hqwuhwdqwr/ txh d fruuhqwh Uì gdgd sru U ' ]7 Oa d ?_@crqgh 7 ì d vhêær uhwd olplwdgd sru 1 Dvvlp/ vh o : -/ rqgh - ì r udlr gr frqgxwru/hqwær hvwdprv wrpdqgr wrgd d vhêær uhwd gr frqgxwru h d fruuhqwh U ì d fruuhqwh wrwdo1Orjr E2Zo ' >fU ' >fU2Zoc o z - Sru rxwur odgr/ vh whprv o y -/ hqwær dshqdv sduwh gd fruuhqwh hvwä vhqgr frqvlghudgd+d sduwh lqwhuqd ã flufxqihuíqfld frp udlr o,1 Qhvwh fdvr/ whprv U ? ' U Zo2Z-2crqgh r whupr ã gluhlwd iruqhfh d srufhqwdjhp gh fruuhqwh vhqgr frqvlghudgd +r r ìfrqvlghudgr phwdo krprjíqhr,1 Orjr/ qhvwh fdvr/ fdprv frp

E2Zo ' >fo2- ' >fU2Z oc o y - Ilfd fodur ghvwd htxdêær txh ' f vh o ' f/ rx vhmd/ d lqgxêær pdjqìwlfd vh dqxodvreuh r hl{r gr r1t H{hufðflr ;14:= Frqvlghuh d jxud d vhjxlu=

Dgrwdqgr d vxjhvwær gr olyur h dvvxplqgr txh d fdylgdgh fduuhjd ghqvlgdgh gh fru0uhqwh cOa/ hqtxdqwr txh r flolqgur fduuhjd ghqvlgdgh gh fruuhqwh Oa/ fdprv frp+frqvlghudqgr0vh d fxuyd , L O d _O, ' >faZr2c

Wr= Rfwrehu 57/ 5336 Sdjh= 4 rqgh }hprv U ' Zr2a/ xpd yh} txh hvwdprv frqvlghudqgr d fxuyd gr flolqgur+frpsohwr, gh udlr K sdud r txdo d ghqvlgdgh gh fruuhqwh ì a h hvwd fxuyd sdvvd shorfhqwur gd fdylgdgh/ txh fd d xpd glvwåqfld r gr fhqwur gr flolqgur gh udlr K1 Dfdylgdgh qær frqwulexl/ ylvwr txh r fdpsr hp vhx hl{r ì qxor +yhmd h{hufðflr dqwhulru,1Dvvlp/ wrpdqgr d fxuyd whprv

E2Zo ' >fZr2arx vhmd ' >fr2a2 cfrpr txhuðdprv ghprqvwudu1t H{hufðflr ;14;= Vh qrvvr vrohqölgh lq qlwr srgh vhu frqvlghudgr wdo txh d lqgxêærpdjqìwlfd vö srvvxl frpsrqhqwh qd gluhêær 5 +phvpd gluhêær gh rulhqwdêær gr vrohqölgh,/hqwær srghprv frqvwuxlu xpd fxuyd frpr d dsuhvhqwdgd qd jxud d vhjxlu sdud rfäofxor gh O 1

Gh dfrugr frp d jxud/ whprv txh r fäofxor gd lqwhjudoL O d _O, ' L O d _O, ' >f U ghyh vhu r phvpr wdqwr sdud r shufxuvr txdqwr sdud r fdplqkr / xpd yh} txhd txdqwlgdgh gh fruuhqwh hqyroylgd hp dperv rv fdvrv ì h{dwdphqwh d phvpd1 Qrwhtxh hvwhv grlv fdplqkrv sdvvdp vhpsuh shor hl{r gr vrohqölgh1 Dvvlp/ vh r vrohqölghwhp xp frpsulphqwr u/ hqwær whprv txh] uf 5 E4 ' f _5 c ] fu 5 E4 ' @ _5 ' >f Uc

Wr= Rfwrehu 57/ 5336 Sdjh= 45 vhqgr txh @ yduld sdud r sulphlur rx vhjxqgr fdplqkrv1 Wrph djrud @ ' > vh 5 E4 ' ' f/ hqwær r uhvxowdgr gr fäofxor dqwhulru fd] uf 5 E4 ' f _5 ' >f Uc

gh prgr txh r fdpsr qr lqwhulru gr vrohqölgh ghyh vhu frqvlghudgr frqvwdqwh gh irupdd rewhuprv u ' >f U ' >f Uu cfrqfrugdqgr frp r uhvxowdgr mä rewlgr qr olplwh @*u 1 Rud/ frpr rv fäofxorvdwudyìv gh h gh gær r phvpr uhvxowdgr h d glihuhqêd hqwuh rv fdplqkrv vh ghyhdrv ydoruhv txh 5 srgh wrpdu qrv srqwrv 4 irud gr vrohqölgh/ hvwhv ydoruhv ghyhp vhuljxdlv/ lpsolfdqgr txh qær srgh yduldu frp 4 irud gr vrohqölgh1 Frpr r vrohqölghì lq qlwr/ 5 qær srgh yduldu frp 5/ sru vlphwuld/ lpsolfdqgr/ sruwdqwr/ txh whptxh vhu frqvwdqwh1t H{hufðflr ;14<= +d, Qrwh txh whprv d frq jxudêær gd jxud d vhjxlu=

D vlphwuld gr sureohpd qrv lqirupd txh vö srghprv whu d frpsrqhqwh w gd lqgxêærpdjqìwlfd1 Dvvlp/ srghprv hvfrokhu xpd fxuyd frpr d dsuhvhqwdgd qd jxuddqwhulru/ gh udlr o/ gh irupd txh qr vhx lqwhulru sdvvd xpd fruuhqwh U +fdgd hvsludfrpsduhfh frp xp U h vær hvsludv,1 Dvvlp/ shod ohl gh Dpsëuh/ fdprv frp +sdudd fxuyd qr lqwhulru gr vrohqölgh,L O d _O, ' 2Z4 w ' >f U gh prgr txh w ' >f U2Z4 c txh ì r phvpr uhvxowdgr gh xp r orqjr +frp fruuuhqwh U,1 Sdud 4 @ whprvtxh U ' f h/ sruwdqwr/ O ' f1 Gd phvpd irupd/ sdud 4 : K/ whprv U fruuhqwhv

Wr= Rfwrehu 57/ 5336 Sdjh= 46 *sdud flpd* h U fruuhqwhv *sdud edl{r*/ gdqgr xp oðtxlgr gh U|J| ' f/ gh prgr txh/qrydphqwh/ O ' f1+e, Dvvlp/ qrv srqwrv 4 ' @ h 4 ' K whprv w E@ ' >f U2Z@ c w EK ' >f U2ZKh txhuhprv txh r ydoru gh w EK qær vhmd phqru gr txh w E@ sru pdlv gh 2DI1 Dvvlp/whprv e ' c w EK w E@ ' c @K @K ' er txh gä K@ ' e chp frqfrugåqfld frp r olyur1t H{hufðflr ;153= Xpd pdqhlud gh uhvroyhu hvwh sureohpd ì xwlol}dqgr r uhvxowdgr mäfrqkhflgr gd lqgxêær pdjqìwlfd sdud r fdvr gh xp r frpsulgr1 Dvvlp/ whprv O E4 ' >fU2Z4 wc

Qrwdqgr txh/ sru vlphwuld/ 5 +dvvlp frpr qhqkxpd rxwud frpsrqhqwh srgh ghshqghugh w rx 5, / fdprv frp cY 5Y4 w n 4Y E4 w Y4 & ' >fU2Z4 w

Gd phvpd pdqhlud/ sru vlphwuld/ qær srghprv whu w glihuhqwh gh }hur1 SruwdqwrcY 5Y4 ' >fU2Z4h fdprv frp 5 E4 ' c] @4 >fU2Z4_4 ' >fU2Z *?4 n c

rqgh ì xpd frqvwdqwh txh gä r qðyho gh hqhujld txh vh hvwä dgrwdqgr1 Dvvlp/ fdgd rwhp xp srwhqfldo yhwruldo pdjqìwlfr frpr r rewlgr dflpd +qd gluhêær 5/ reyldphqwh,1Djrud/ sdud xp srqwr txh hvwhmd d xpd glvwåqfld 4 h 42 gh grlv rv/ fdgd txdofrp fruuhqwh qxp vhqwlgr/ fdprv/ sru vxshusrvlêær 5 E ' >fU2Z *?4 c >fU2Z *?42 ' >fU2Z *? 4 42 c frpr txhuðdprv ghprqvwudu1t H{hufðflr ;054= Mä ylprv txh xpd vlwxdêær frpr d ghvfulwd qr sureohpd +gh xpfder frd{ldo, srvxl xpd frq jxudêær gh fdpsr +rewlgd shod ohl gh Dpsëuh, gdgd sru E ?| ' >fU2Z4/ sdud 4 K Ee%| ' f/ sdud 4 : Kc xpd yh} txh qær kä fruuhqwh wrwdo txdqgr hvwdprv irud gr fder frd{ldo1 D sulphludlqgxêær pdjqìwlfd +frpr ylprv qr sureohpd dqwhulru, jhud xp srwhqfldo yhwru pdj0qìwlfr gdgr sru E ?| 5 E4 ' >fU2Z *?4 n c hqtxdqwr txh d vhjxqgd jhud Ee%| 5 E4 ' f1 Qr srqwr 4 ' K hodv ghyhp vhu ljxdlv/ ghprgr txh >fU2Z *?K n ' frx vhmd ' c>fU2Z *?Kh/ sruwdqwr/ E ?| 5 ' >fU2Z *? 4K cfrpr txhuðdprv ghprqvwudu1Qrwh txh vh i÷vvhprv fdofxodu r srwhqfldo yhwru pdjqìwlfr xvdqgr gluhwdphqwh d vxdgh qlêær lqwhjudo/ whuðdprv

frpr ghvhmdgr1+e, Sdud xpd glvwåqfld 4 irud gr vrohqölgh/ vdehprv txh O ' f +O ' 5 & qr qrvvrfdvr,1 Vh wrpduprv rv flufxlwrv txh xwlol}dprv dqwhulruphqwh +h{hufðflr 4;,/ hqwær dvxshuiðflh olplwdgd shor flufxlwr +frp 4 , whqghuä sdud lq qlwr h frpr r fdpsrqr h{whulru gr flolqgur ì qxor/ fdprv frp]7 O d ?_@ ' L O d _O,c rqgh 7 ì d vxshuiðflh olplwdgd sru xpd fxuyd 1 Qrwh/ hqwuhwdqwr/ txh hvwd vxshuiðflhwhp rulhqwdêær _O@ ' &_@/ rx vhmd/ hvwä qxp sodqr shushqglfxodu dr hl{r gr vrohqölgh+5 ' SJ?r| ,1 Dvvlp/ _O,/ sdud lqfoxlu dwì r srqwr 4 gr vrohqölgh/ ghyh vhu ljxdo d_O, ' 4_w w h fdprv frp 5Z42 ' ] 2Zf w4_w Frpr/ sru vlphwuld/ w qær srgh ghshqghu gh w/ whprv txh

E ?| w E4 ' 52 4 ' >f U2u 4cqr lqwhulru gr vrohqölgh1Irud gr vrohqölgh/ whuhprv xpd olplwdêær qd äuhd 7/ ylvwr txh d lqgxêær pdjqìwlfd ìqxod qr h{whulru1 Dvvlp/ fdprv frp 5Z@2 ' ] 2Zf w4_w

txh ì r ydoru gd lqgxêær pdjqìwlfd qr lqwhulru gr vrohqölgh1 Gd phvpd pdqhlud/ sdudr h{whulru/ fdprv frp

frpr mä kdyðdprv frqvlghudgr1t H{hufðflr ;156= +d, D htxdêær +;194, ì

Wrpdqgr r glyhujhqwh +vreuh Oo/ qdwxudophqwh,/ fdprv frp

' cU d % Oa EOo MOo c Oo M &

+xvdprv r idwr gh txh U d Oa EOo ' f/ yäolgr sdud fruuhqwhv hvwdflrqäuldv, gh prgr txhsrghprv hvfuhyhu

rqgh 7 ì d vxshuiðflh txh *ihfkd* r yroxph T 1 Qrwh djrud txh srghprv *ohydu* 7 sdudr lq qlwr/ rqgh Oa EOo vh dqxod/ gh prgr txhU d O EOo ' fcfrpr txhuðdprv ghprqvwudu1

+e, Djrud whprv r vhjxlqwh fdvr O ' U e O c frpr vhpsuh/ h

Djrud ydprv vxsru txh O vhmd wdo txh U d O ' f +vxsrqkd txh U d O ' , h ydprvprvwudu txh srghuðdprv hvfrokhu xp rxwur O wdo txh U2 O ' c>f Oa/ frp U d O ' f1Gh idwr/ qrwhprv txh O / vhqgr xp urwdflrqdo gh O / qrv shuplwh xpd olehugdgh ghhvfrokd +xpd fdoleudjhp, gr wlsr O ' O n Ubc rqgh b ì xpdixqêær hvfdodu txdotxhu +txh luhprv hvfrokhu fdoleudu dghtxdgdphqwh,1Frpr r urwdflrqdo gh xp judglhqwh ì qxor/ d htxdêær O ' Ue O ' Ue O shupdqhfh dphvpd/ rx vhmd/ d lqgxêær pdjqìwlfd O gh qlgd sru O rx sru O ì d phvpd1 Wrphprvdjrud r urwdflrqdo gh O / hvfulwr hp whuprv gh O > fdprv frpU U d O c U2 O ' >fOa

(Parte 1 de 2)

Comentários